Részt venne-e Jézus ma a Pride-on?

Néhány hete, az Echo TV egyik műsorában a KDNP-ből nem rég kilépett Lukácsi Katalin szájából hangzott el az alábbi kijelentés:

"Számomra nem gonoszság azt állítani, hogy Jézus ott lehetett a Pride-on".
A magát hit gyakorló kerszténynek valló, mellesleg hitoktató hölgy és csoportja az LMBTQ felvonuláson "Jézus is veletek van” feliratú transzparenssel tüntetett, miközben más keresztény csoportok ugyanott Krisztus ítéletét hirdették.

A jelek szerint mindkét álláspont képviselői igen karakteres és látszólag teljesen ellentétes képet hordoznak a Megváltóról, de vajon ki áll közelebb az igazsághoz?

Mit tenne Jézus?

Mielőtt azonban rögtön állást foglalnánk, fussunk neki újra a kérdésnek. Naívan válasszuk le a homoszexualitás kérdését a Pride ideológiai és politikai vonatkozásairól. Vizsgálódjunk Bibliai szempontok szerint. 


Bűn-e a homoszexualitás?

A Biblia már a kezdetek kezdetén állást foglal a homoszexualitással kapcsolatban, melynek legismertebb példája talán Sodoma és Gomora, a két bűnös város elpusztítása, de később szó szerint is említést tesz róla: Férfiúval ne hálj úgy, a mint asszonynyal hálnak: útálatosság az.

(Mózes III. könyve, 18:22)


Olyan parancsolatok között áll ez, mint a" te atyádnak szemérmét és a te anyádnak szemérmét fel ne fedd" és a "semmiféle barommal se közösülj". Elgondolkodtató, hogy a Biblia a fent említett parancsolatok között egyáltalán nem rangsorol, súlyosságát tekintve nem tesz különbséget. Szó sincs arról például, hogy az és az nem (volna) szabad, de ha csak ezt az egy parancsolatot megtartod, nem lesz semmi baj. Nincs “amennyiben”, nincs “ha lehet”, így az egyéni értelmezésekre és az engedetlenségre sem hagy lehetőséget. 

A mózesi törvényeket követően Jézus megjelenésékor Ő maga is fontosnak tartotta leszögezni:

„Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, a míg minden be nem teljesedik.”majd így folytatja:

Valaki azért csak egyet is megront e legkisebb parancsolatok közül és úgy tanítja az embereket, a mennyeknek országában a legkisebb lészen; valaki pedig cselekszi és úgy tanít, az a mennyeknek országában nagy lészen.


(Máté 5:17-19)Tehát szó sincs arról, hogy Jézus csakis a békét, feltétlen szeretetet jött hirdetni, vagy feloldani a “szigorú” isteni rendet. Ahogy a tolvajlást, a csalást, hazugságot is elvetette, úgy a testi bűnökről és házasságról is határozott véleménye volt. Számára, ahogy akkor, most sem mindegy, hogy tisztességesen dolgozol-e, szereted-e felebarátodat vagy hogy mit csinálsz a hálószobában...

Elítéli- e Isten a homoszexuálisokat?


Tehát, mint láttuk, a homoszexualitás a Biblia (így Isten és Jézus) szerint is bűn. Akkor minden homoszexuális ember kárhozatra jut?


A homoszexuálitás bűnét nem emeli ki a Biblia, ezért nincs olyan ok, ami miatt feltételezhetnénk, hogy a homoszexuálitás emberek “különleges elbánásban” részesülnének a végítéletkor. Kollektív kárhoztatásról szó sincs, az, hogy ki él és ki él vissza vagy utasítja el a Jézus kereszthalála által nyert kegyelmet, az adott személy döntésétől függ.

Azt ugyanis fontos megértenünk, hogy Isten nem teremtett homoszexuális embereket, ahogy pedofilokat objektofileket, alkoholistákat, paráznákat stb. sem teremtett! Lehet, hogy valakinek ilyen vagy olyan neveltetésből, rossz tapasztalatokból, elvetettségből eredő lelki okoknál fogva nagyobb hajlama van a saját neméhez vonzódni, de hogy meg is élje a bűnt az már a saját döntése, mint ahogy a gyógyulás és megtérés is az!Isten minden embert azért teremtett, hogy személyes kapcsolatban éljen vele. Egyetlen egyszer sem tesz említést olyan embercsoportról, akiknek más sorsot szánt volna, vagy akiket esetleg valamilyen kromoszóma rendellenesség miatt eleve elutasítana. Ez a kegyetlen, igazságtalan és logikátlan lépés teljes mértékben ellenkezik az alaptermészetével.


“Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”


(János 3:16)Isten, Jézus által minden ember számára előre elkészítette a megváltást és az örök életet, aminek azonban elengedhetetlen feltétele az őszinte bűnbánás és elfordulás a bűntől.


Jézusnál ezt az alábbi cselekedetében látjuk megnyilvánulni:
Mikor pedig Jézus felegyenesedék és senkit sem láta az asszonyon kívül, monda néki: Asszony, hol vannak azok a te vádlóid? Senki sem kárhoztatott-é téged?

Az pedig monda: Senki, Uram! Jézus pedig monda néki: Én sem kárhoztatlak: eredj el és többé ne vétkezzél! Ismét szóla azért hozzájok Jézus, mondván: Én vagyok a világ világossága: a ki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága.

(János 8:10-12)

S hogy végre a tárgyra térjünk:


Jézus ott lenne-e a Pride-on?


Véleményem szerint könnyen előfordulhat.

Jézus a maga korában is a legbűnösebbeket, a társadalom által is elítélt embereket kereste fel és tanította, ami miatt meg is szólták:

Amikor Jézus továbbment, látott egy Máté nevű embert, amint ott ült a vámnál. Szólt neki: „Kövess engem!” Az felállt és követte. Amikor később vendégül látta házában, sok vámos meg bűnös jött oda, s Jézussal és tanítványaival együtt asztalhoz telepedett. Ezt látva a farizeusok megkérdezték tanítványaitól: „Miért eszik mesteretek vámosokkal és bűnösökkel?” Jézus meghallotta, és így válaszolt: „Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Menjetek és tanuljátok meg, mit jelent: Irgalmasságot akarok, nem áldozatot. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket.”


(Máté 9:9)


Tehát, ha Jézus ma élne, nagy eséllyel jelenne meg a Pride-hoz hasonló eseményeken is, hogy minél több ember számára vigye el Isten igazságát és megtérésre hívja el őket.

Azonban azt őszintén kétlem, hogy transzparenst cipelne a felvonulók között és a nevét adná az Atya által bűnnek ítélt jelenség elfogadásáért.


Avagy nem tudjátok-é, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Istennek országát? Ne tévelyegjetek; se paráznák, se bálványimádók, se házasságtörők, se pulyák, se férfiszeplősítők, Se lopók, se telhetetlenek, se részegesek, se szidalmazók, se ragadozók nem örökölhetik az Isten országát.

(1. Korintus 6:9-10)Egyéni értelmezés ide vagy oda, az Isten kegyelmes, de nem következetlen vagy bolond. Tegnap ma és mindörökké ugyanaz. Nem változtatja meg a parancsolatait és nem feledkezik meg róluk semmilyen ember által kigondolt ideológia vagy mozgalom kedvéért sem.


A cikket ihlető teljes beszélgetést itt az Echo TV csatornáján tekinthetitek meg:


Nincsenek megjegyzések:

Üzemeltető: Blogger.